فارکس فکتوری + تقویم اقتصادی

ما در تقویم اقتصادی فارکس Economic Calendar سایت خود، با اعلام تمامی اتفاقات (رویدادها)؛ اخبار و شاخص های اقتصادی و همچنین تاثیری که روی بازار Forex میگذارد را به صورت فارسی برای شما فراهم کردیم.

Calendar
۹ خرداد
چهارشنبه ۲۰۲۴/۰۵/۲۹
تاثیرواقعیپیش‌بینیقبلی
۰۴:۳۰
انتخابات عمومی
معمولی - - -
۰۵:۳۰
ANZ ضریب اطمینان کسب و کار موسسه
مهم ۱۱.۲ - ۱۴.۹
۰۵:۳۰
(تغییرات ماهیانه) Westpac شاخص پیشرو
معمولی ۰.۰% - -۰.۱%
۰۶:۰۰
تغییرات دوره ای ساختمان های ساخته شده
مهم -۲.۹% ۰.۵% ۱.۸%
۰۶:۰۰
شاخص CPI ماهانه
مهم ۳.۶% ۳.۴% ۳.۵%
۰۹:۳۰
(شاخص قیمت تولید کننده (تغییرات سالیانه
معمولی -۰.۱% - -۲%
۰۹:۳۰
(قیمت های واردات (تغییرات سالیانه
معمولی -۱.۷% - -۴%
۰۹:۳۰
(قیمت های صادرات (تغییرات سالیانه
معمولی -۰.۵% - -۲.۲%
۰۹:۳۰
بازده اوراق قرضه ۲ ساله
معمولی ۳.۴۶% - ۳.۱۲%
۰۹:۳۰
ضریب اطمینان مصرف کننده
خیلی مهم ۳۶.۲ ۳۸.۹ ۳۸.۳
۱۰:۳۰
GFK اطمینان مصرف کننده گروه
خیلی مهم -۲۰.۹ -۲۲.۵ -۲۴.۰
۱۱:۱۵
ضریب اطمینان مصرف کننده
مهم ۹۰ ۹۱ ۹۰
۱۱:۳۰
(خرده فروشی ( تغییرات ماهیانه
معمولی ۰.۸% - -۰.۴%
۱۱:۳۰
(خرده فروشی (تغییرات سالیانه
معمولی ۰.۳% - ۰.۹%
۱۲:۳۰
ضریب اطمینان مصرف کننده
مهم ۹۶.۴ ۹۶ ۹۵.۲
۱۲:۳۰
CPI نوردراین وستفالن (سالانه)
معمولی ۲.۵% - ۲.۳%
۱۲:۳۰
CPI نوردراین وستفالن (ماهانه)
معمولی ۰% - ۰.۴%
۱۲:۳۰
CPI ساکسونی (ماهانه)
معمولی ۰.۱% - ۲.۷%
۱۲:۳۰
CPI ساکسونی (سالانه)
معمولی ۳.۱% - ۲.۷%
۱۲:۳۰
بایرن CPI (ماهانه)
معمولی ۰.۱% - ۰.۶%
۱۲:۳۰
بایرن CPI (سالانه)
معمولی ۲.۷% - ۲.۵%
۱۲:۳۰
CPI بادن وورتمبرگ (سالانه)
معمولی ۲.۱% - ۲.۱%
۱۲:۳۰
CPI بادن وورتمبرگ (ماهانه)
معمولی ۰.۲% - ۰.۳%
۱۲:۳۰
CPI هسن (ماهانه)
معمولی ۰% - ۰.۶%
۱۲:۳۰
CPI هسن (سالانه)
معمولی ۱.۹% - ۱.۹%
۱۲:۳۰
CPI براندنبورگ (ماهانه)
معمولی ۰% - ۰.۶%
۱۲:۳۰
CPI براندنبورگ (سالانه)
معمولی ۲.۹% - ۳%
۱۲:۳۰
وام به خانوارها (تغییرات سالانه)
معمولی ۰.۲% ۰.۴% ۰.۲%
۱۲:۳۰
(تغییرات سالیانه) M3 عرضه پول
معمولی ۱.۳% ۱.۳% ۰.۹%
۱۲:۳۰
وام به شرکت ها (سالانه)
معمولی ۰.۳% - ۰.۴%
۱۲:۳۰
شاخص احساسات اقتصادی
معمولی ۱۸.۲ - ۱۷.۶
۱۲:۳۰
اطمینان کسب و کار
مهم ۸۸.۴ ۸۸.۱ ۸۷.۷
۱۴:۰۰
Bund مزایده ۱۵ ساله
معمولی ۲.۸% - ۲.۵۴%
۱۴:۵۰
BOT مزایده ۶ ماهه
معمولی ۳.۶۴۸% - ۳.۶۶۱%
۱۵:۳۰
تورم IGP-M (ماهانه)
معمولی ۰.۸۹% ۰.۸۴% ۰.۳۱%
۱۵:۳۰
شاخص بازپرداخت وام مسکن MBA
معمولی ۴۶۳.۸ - ۵۳۶.۹
۱۵:۳۰
شاخص بازار وام مسکن MBA
معمولی ۱۹۰.۳ - ۲۰۱.۹
۱۵:۳۰
MBA نرخ وام رهنی ۳۰ ساله
معمولی ۷.۰۵% - ۷.۰۱%
۱۵:۳۰
MBA درخواست رهن
معمولی -۵.۷% - ۱.۹%
۱۵:۳۰
شاخص خرید MBA
معمولی ۱۳۸.۴ - ۱۴۰.۰
۱۶:۰۰
(تغییرات سالیانه) M3 عرضه پول
معمولی ۱۰.۹% - ۱۱.۱%
۱۶:۰۰
تراز بودجه اسمی
معمولی BRL-69.638B BRL -47.1B BRL-62.981B
۱۶:۰۰
بدهی ناخالص به تولید ناخالص داخلی
معمولی ۷۶% - ۷۵.۷%
۱۶:۳۰
نرخ بیکاری
مهم ۷.۵% ۷.۷% ۷.۹%
۱۶:۳۰
تغییرات سالیانه نرخ تورم ابتدایی
خیلی مهم ۲.۴% ۲.۴% ۲.۲%
۱۶:۳۰
تغییرات ماهیانه نرخ تورم هماهنگ ابتدایی
معمولی ۰.۲% ۰.۲% ۰.۶%
۱۶:۳۰
تغییرات سالیانه نرخ تورم هماهنگ ابتدایی
معمولی ۲.۸% ۲.۷% ۲.۴%
۱۶:۳۰
تغییرات ماهیانه نرخ تورم ابتدایی
مهم ۰.۱% ۰.۲% ۰.۵%
۱۷:۲۵
Redbook تغییرات سالیانه
معمولی ۶.۳% - ۵.۵%
۱۸:۱۵
خالص صورت های پرداخت
معمولی ۲۴۰.۰۳K ۲۱۶.۹۵K ۲۴۴.۳۲K
۱۸:۳۰
Richmond Fed شاخص تولید
معمولی -
۱۸:۳۰
شاخص خدمات فدرال رزرو ریچموند
معمولی ۳ - -۱۳
۱۸:۳۰
فهرست محموله های تولیدی فدرال رزرو ریچموند
معمولی ۱۳ - -۱۰
۱۹:۰۰
شاخص خدمات فدرال رزرو دالاس
معمولی -۱۲.۱ - -۱۰.۶
۱۹:۰۰
شاخص درآمد خدمات فدرال رزرو دالاس
معمولی ۶.۷ - ۰.۳
۲۰:۰۰
حراج ۲ ساله FRN
معمولی ۰.۱۳۹% - ۰.۱۵۰%
۲۰:۰۰
حراج قبض ۱۷ هفته ای
معمولی ۵.۲۴۰% - ۵.۲۳۵%
۲۰:۳۰
(تولیدات صنعتی (تغییرات سالیانه
معمولی ۳.۹% ۴.۲% ۴%
۲۰:۳۰
حراج ۲ ساله LTN
معمولی ۱۰.۹۵۷% - ۱۰.۹۳۲۰%
۲۰:۳۰
حراج ۱۰ ساله NTN-F
معمولی ۱۱.۸۹۹% - ۱۱.۷۹۳۹%
۲۰:۳۰
حراج ۶ ماهه LTN
معمولی ۱۰.۲۸۶% - ۱۰.۲۱۷۰%
۲۱:۳۰
Note مزایده هفت ساله
معمولی ۴.۶۵۰% - ۴.۷۱۶%
۱۰ خرداد
پنجشنبه ۲۰۲۴/۰۵/۳۰
تاثیرواقعیپیش‌بینیقبلی
۰۱:۰۰
(API) تغییرات سهام نفت خام مؤسسه نفت آمریکا
مهم -۶.۴۹M -۱.۹۰M ۲.۴۸M
۰۳:۱۵
(تغییرات ماهیانه)مجوزساخت
معمولی -۱.۹% - -۰.۲%
۰۳:۳۰
سخنرانی Bostic
مهم - - -
۰۳:۳۱
تولید خودرو (سالانه)
معمولی -۷% - -۲۷.۱%
۰۴:۲۰
سرمایه گذاری اوراق قرضه خارجی
معمولی ¥-۲۹۷.۹B - ¥۲۱۸۹.۶B
۰۴:۲۰
سرمایه گذاری سهام توسط خارجی ها
معمولی ¥۸۲.۴B - ¥۲۴۸.۳B
۰۴:۳۰
کورپس کریستی
معمولی - - -
۰۴:۳۰
کورپس کریستی
معمولی - - -
۰۶:۰۰
تغییرات فصلی مخارج سرمایه خصوصی
معمولی ۱% ۰.۵% ۰.۹%
۰۶:۰۰
QoQ هزینه های سرمایه ای ماشین آلات کارخانه
معمولی ۳.۳% - ۰.۴%
۰۶:۰۰
QoQ هزینه های سرمایه ای ساختمان
معمولی -۰.۹% - ۱.۳%
۰۶:۰۰
پروانه های ساخت ابتدایی (ماهانه)
مهم -۰.۳% ۱.۵% ۲.۷%
۰۶:۰۰
تاییدیه های خانه خصوصی (ماهانه) Prel
معمولی -۱.۶% - ۴.۰%
۰۸:۰۵
حراج ۲ ساله JGB
معمولی ۰.۴۱۸% - ۰.۳۰۳%
۱۰:۳۰
موازنه تجاری
مهم CHF3.9B - CHF3.1B
۱۱:۳۰
KOF شاخص های پیشرو اقتصادی
مهم ۱۰۰.۳ ۱۰۲.۳ ۱۰۱.۹
۱۱:۳۰
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی (تغییرات فصلی)
مهم ۰.۵% ۰.۳% ۰.۳%
۱۱:۳۰
(نرخ رشد تولید ناخالص داخلی (تغییرات سالیانه
مهم ۰.۶% ۰.۶% ۰.۵%
۱۱:۳۰
تغییرات سالیانه نرخ تورم ابتدایی
مهم ۳.۶% ۳.۷% ۳.۳%
۱۱:۳۰
تغییرات ماهیانه نرخ تورم هماهنگ ابتدایی
معمولی ۰.۲% ۰.۲% ۰.۶%
۱۱:۳۰
تغییرات سالیانه نرخ تورم هماهنگ ابتدایی
معمولی ۳.۸% ۳.۷% ۳.۴%
۱۱:۳۰
نرخ تورم اصلی (سالانه) Prel
معمولی ۳% - ۲.۹%
۱۱:۳۰
تغییرات ماهیانه نرخ تورم ابتدایی
مهم ۰.۳% ۰.۳% ۰.۷%
۱۲:۳۰
نرخ بیکاری
مهم ۶.۹% ۷.۲% ۷.۲%
۱۳:۳۰
نرخ بیکاری
مهم ۶.۴% ۶.۵% ۶.۵%
۱۳:۳۰
خدمات تمایلات
معمولی ۶.۵ ۶.۵ ۶.۱
۱۳:۳۰
انتظارات تورم مصرف کننده
معمولی ۱۲.۵ - ۱۱.۶
۱۳:۳۰
تمایلات اقتصادی
مهم ۹۶ ۹۶.۲ ۹۵.۶
۱۳:۳۰
تمایلات صنعتی
معمولی -۹.۹ -۹.۴ -۱۰.۴
۱۳:۳۰
ضریب اطمینان مصرف کننده نهایی
معمولی -۱۴.۳ -۱۴.۳ -۱۴.۷
۱۳:۳۰
انتظارات قیمت فروش
معمولی ۶.۴ - ۵.۶
۱۳:۳۰
(شاخص قیمت تولید کننده (تغییرات ماهیانه
معمولی -۰.۹% - -۰.۲%
۱۳:۳۰
(شاخص قیمت تولید کننده (تغییرات سالیانه
معمولی -۵.۹% - -۹.۶%
۱۴:۰۰
BTP مزایده پنج ساله
معمولی ۳.۵۴% - ۳.۴۱%
۱۴:۰۰
BTP مزایده ده ساله
معمولی ۳.۹۷% - ۳.۸۶%
۱۴:۰۰
(شاخص قیمت تولید کننده (تغییرات سالیانه
معمولی ۵.۱% - ۴.۶%
۱۴:۰۰
(شاخص قیمت تولید کننده (تغییرات ماهیانه
معمولی ۰.۵% - ۱.۱%
۱۵:۳۰
فشارسنج تجاری CFIB
معمولی - - ۴۷.۵
۱۵:۳۰
اطمینان کسب و کار
مهم - - -۳.۹
۱۶:۳۰
موازنه بودجه
معمولی - - ZAR2.07B
۱۷:۰۰
حساب جاری
مهم - C$-5.5B C$-1.62B
۱۷:۰۰
متوسط درآمد هفتگی (سالانه)
معمولی - - ۴.۵%
۱۷:۰۰
هزینه های مصرف کننده واقعی QoQ 2nd est
معمولی - ۲.۵% ۳.۳%
۱۷:۰۰
میانگین مطالبات بیکاری ۴ هفته ای
معمولی - - ۲۱۹.۷۵K
۱۷:۰۰
تعداد دریافت کنندگان کمک هزینه بیکاری برای اولین بار
مهم - ۲۱۸K ۲۱۵K
۱۷:۰۰
تعداد دریافت کنندگان کمک هزینه بیکاری
معمولی - ۱۸۰۰K ۱۷۹۴K
۱۷:۰۰
Retail Inventories Ex Autos (ماهانه) Adv
مهم - - -۰.۲%
۱۷:۰۰
Adv مقالات عمده فروشی (ماهانه)
مهم - -۰.۱% -۰.۴%
۱۷:۰۰
تعادل تجارت کالا
مهم - $-۹۱.۸B $-۹۱.۸۳B
۱۷:۰۰
تغییرات فصلی نرخ رشد تولید ناخالص داخلی دومین تخمین
خیلی مهم - ۱.۳% ۳.۴%
۱۷:۰۰
تغییرات دوره ای سود صنفی ابتدایی
مهم - ۳.۹% ۳.۹%
۱۷:۰۰
شاخص قیمت تولید ناخالص داخلی چهار ماهه ۲ استراز
مهم - ۳.۱% ۱.۷%
۱۷:۰۰
قیمت PCE QoQ 2nd Est
معمولی - - ۱.۸%
۱۷:۰۰
قیمت هسته PCE QoQ 2nd Est
معمولی - ۳.۷% ۲%
۱۷:۰۰
تخمین دوم QQ فروش تولید ناخالص داخلی
معمولی - - ۳.۹%
۱۷:۳۰
اعلام نرخ بهره
مهم - ۸.۲۵% ۸.۲۵%
۱۷:۳۰
نرخ بهره اعتباری اولیه
معمولی - - ۱۱.۷۵%
۱۸:۳۰
تغییرات ماهیانه پیش فروش مسکن
مهم - -۰.۶% ۳.۴%
۱۸:۳۰
تغییرات سالیانه پیش فروش مسکن
مهم - - ۰.۱%
۱۹:۰۰
EIA تغییر ذخایر گازطبیعی
معمولی - ۷۷Bcf ۷۸Bcf
۱۹:۳۰
EIA تغییر ذخایر نفتی گرمایش
معمولی - - ۰.۴۷۷M
۱۹:۳۰
EIA تغییر تولید بنزین
معمولی - - ۰.۳۵۱M
۱۹:۳۰
EIA تغییر سهام مقطر
معمولی - ۰.۴۰M ۰.۳۷۹M
۱۹:۳۰
EIA تغییر سهام گازوئیل
مهم - ۱M -۰.۹۴۵M
۱۹:۳۰
EIA تغییر تولید سوخت تقطیر
معمولی - - ۰.۲۶M
۱۹:۳۰
EIA تغییرنفت خام پالایشگاه
معمولی - - ۰.۲۲۷M
۱۹:۳۰
EIA تغییر واردات نفت خام
معمولی - - -۰.۶۷۶M
۱۹:۳۰
Cushing EIA تغییر ذخایر نفت خام
معمولی - - ۱.۳۲۵M
۱۹:۳۰
EIA تغییر سهام نفت خام
مهم - -۱.۹M ۱.۸۲۵M
۲۰:۰۰
هشت هفته ای Bill مزایده
معمولی - - ۵.۲۷۵%
۲۰:۰۰
چهار هفته ای Bill مزایده
معمولی - - ۵.۲۷۰%
۲۰:۳۰
نرخ وام مسکن ۳۰ ساله
معمولی - - ۶.۹۴%
۲۰:۳۰
نرخ وام مسکن ۱۵ ساله
معمولی - - ۶.۲۴%
۱۱ خرداد
جمعه ۲۰۲۴/۰۵/۳۱
تاثیرواقعیپیش‌بینیقبلی
۰۱:۳۰
سخنرانی لوگان فدرال رزرو
مهم - - -
۰۳:۳۰
(خرده فروشی ( تغییرات ماهیانه
معمولی - - ۱.۶%
۰۳:۳۰
(تغییرات ماهیانه) تولیدات صنعتی
معمولی - - -۳.۲%
۰۳:۳۰
(تولیدات صنعتی (تغییرات سالیانه
معمولی - - ۰.۷%
۰۴:۰۰
نرخ بیکاری
مهم - ۲.۶% ۲.۶%
۰۴:۰۰
نسبت مشاغل به متقاضیان کار
معمولی - ۱.۲۸ ۱.۲۸
۰۴:۰۰
توکیو CPI سابق غذا و انرژی (سالانه)
معمولی - - ۱.۴%
۰۴:۰۰
تغییرات سالیانه سی پی آی توکیو
معمولی - - ۱.۸%
۰۴:۰۰
تغییرات سالیانه سی پی آی خالص توکیو
معمولی - ۱.۹% ۱.۶%
۰۴:۲۰
تغییرات سالیانه تولیدات صنعتی ابتدایی
معمولی - - -۶.۲%
۰۴:۲۰
تغییرات ماهیانه تولیدات صنعتی ابتدایی
مهم - ۰.۹% ۴.۴%
۰۴:۲۰
(خرده فروشی ( تغییرات ماهیانه
معمولی - - -۱.۲%
۰۴:۲۰
(خرده فروشی (تغییرات سالیانه
مهم - ۱.۹% ۱.۲%
۰۴:۳۱
قیمت مسکن CoreLogic (ماهانه)
- - ۰.۶%
۰۶:۰۰
PMI غیر تولیدی NBS
مهم - ۵۱.۵ ۵۱.۲
۰۶:۰۰
PMI عمومی NBS
معمولی - - ۵۱.۷
۰۶:۰۰
NBS شاخص خرید مدیران (پی ام آی) تولید
خیلی مهم - ۵۰.۵ ۵۰.۴
۰۶:۰۰
تغییرات ماهیانه اعتبارات بخش خصوصی
معمولی - ۰.۴% ۰.۳%
۰۶:۰۰
تغییرات سالیانه اعتبارات بخش خصوصی
معمولی - - ۵.۱%
۰۶:۰۰
اعتبار مسکن (ماهانه)
مهم - - ۰.۴%
۰۶:۳۰
وام بانک
معمولی - - S$807.8B
۰۸:۰۵
سه ماهه Bill مزایده
معمولی - - ۰.۰۴۰۱%
۰۹:۳۰
تغییرات سالیانه سفارشات ساخت و ساز
معمولی - - ۳۱.۴%
۰۹:۳۰
ساخت مسکن (سالانه)
مهم - -۰.۲% -۱۲.۸%
۱۰:۰۰
نهایی QoQ حقوق و دستمزد غیر مزرعه ای خصوصی
معمولی - ۰.۲% -۰.۱%
۱۰:۰۰
QoQ فیش حقوقی غیر مزرعه ای
معمولی - - ۰.۰%
۱۰:۳۰
تغییرات ماهیانه قیمت مسکن در سراسر کشور
مهم - ۰.۱% -۰.۴%
۱۰:۳۰
تغییرات سالیانه قیمت مسکن در سراسر کشور
مهم - - ۰.۶%
۱۰:۳۰
(خرده فروشی (تغییرات سالیانه
مهم - - ۰.۳%
۱۰:۳۰
(خرده فروشی ( تغییرات ماهیانه
مهم - -۰.۱% ۱.۸%
۱۰:۳۰
(قیمت های واردات (تغییرات سالیانه
معمولی - -۱.۸% -۳.۶%
۱۰:۳۰
تغییرات ماهیانه قیمت های واردات
معمولی - ۰.۵% ۰.۴%
۱۰:۳۰
(تغییرات سالیانه) M3 عرضه پول
معمولی - - ۶.۸۵%
۱۰:۳۰
تغییرات سالیانه اعتبارات بخش خصوصی
معمولی - - ۵.۱۸%
۱۱:۰۰
(خرده فروشی (تغییرات سالیانه
مهم - ۰.۲% -۰.۱%
۱۱:۰۰
(خرده فروشی ( تغییرات ماهیانه
معمولی - - -۰.۴%
۱۱:۰۰
قیمت کالاها (سالانه)
معمولی - - -۱۱.۶%
۱۱:۱۵
(شاخص قیمت تولید کننده (تغییرات سالیانه
معمولی - - -۷.۵%
۱۱:۱۵
تغییرات فصلی نهایی نرخ رشد تولید ناخالص داخلی
مهم - ۰.۲% ۰.۱%
۱۱:۱۵
تغییرات سالیانه نرخ تورم ابتدایی
خیلی مهم - ۲.۴% ۲.۲%
۱۱:۱۵
تغییرات ماهیانه نرخ تورم ابتدایی
مهم - ۰.۲% ۰.۵%
۱۱:۱۵
تغییرات ماهیانه نرخ تورم هماهنگ ابتدایی
معمولی - ۰.۲% ۰.۶%
۱۱:۱۵
تغییرات سالیانه نرخ تورم هماهنگ ابتدایی
معمولی - ۲.۵% ۲.۴%
۱۱:۱۵
(شاخص قیمت تولید کننده (تغییرات ماهیانه
معمولی - - -۰.۲%
۱۱:۱۵
مصرف خانوار (تغییرات ماهیانه)
معمولی - ۰.۲% ۰.۴%
۱۱:۱۵
تغییرات سالیانه نهایی نرخ رشد تولید ناخالص داخلی
مهم - ۱.۱% ۰.۸%
۱۲:۰۰
procure.ch شاخص خرید مدیران (پی ام آی) -تولید
مهم - - ۴۱.۴
۱۲:۳۰
تغییرات سالیانه نهایی نرخ رشد تولید ناخالص داخلی
مهم - ۰.۶% ۰.۷%
۱۲:۳۰
تغییرات فصلی نهایی نرخ رشد تولید ناخالص داخلی
مهم - ۰.۳% ۰.۱%
۱۲:۳۰
حساب جاری
معمولی - - €۱.۹B
۱۳:۰۰
(خرده فروشی (تغییرات سالیانه
معمولی - - -۸.۶%
۱۳:۰۰
عرضه پول M4 (ماهانه)
معمولی - ۰.۴% ۰.۷%
۱۳:۰۰
اعتبارات مصرف کننده بانک انگلیس
مهم - £۱.۵B £۱.۵۷۷B
۱۳:۰۰
میزان قبول وام های رهنی
مهم - ۶۱.۵K ۶۱.۳۳K
۱۳:۰۰
وام رهنی
مهم - £۰.۴۵B £۰.۲۶B
۱۳:۰۰
تغییرات ماهیانه خالص پرداخت وام به افراد
معمولی - £۲B £۱.۸B
۱۳:۳۰
تغییرات ماهیانه نرخ تورم آنی
مهم - - ۰.۶%
۱۳:۳۰
تغییرات سالیانه نرخ تورم آنی
خیلی مهم - ۲.۵% ۲.۴%
۱۳:۳۰
تغییرات سالیانه نرخ هسته تورم آنی
مهم - ۲.۸% ۲.۷%
۱۳:۳۰
فلش CPI
معمولی - - ۱۲۶.۰۴
۱۳:۳۰
تغییرات سالیانه نرخ تورم هماهنگ ابتدایی
معمولی - ۰.۷% ۰.۹%
۱۳:۳۰
تغییرات ماهیانه نرخ تورم ابتدایی
مهم - ۰.۲% ۰.۱%
۱۳:۳۰
تغییرات سالیانه نرخ تورم ابتدایی
خیلی مهم - ۰.۸% ۰.۸%
۱۳:۳۰
تغییرات ماهیانه نرخ تورم هماهنگ ابتدایی
معمولی - ۰.۲% ۰.۵%
۱۳:۳۰
شاخص خرید مدیران (پی ام آی) -تولید ABSA
معمولی - - ۵۴
۱۴:۳۰
(فروش صنعتی (تغییرات ماهیانه
معمولی - - ۲%
۱۴:۳۰
(فروش صنعتی (تغییرات سالیانه
معمولی - - -۱.۷%
۱۵:۰۰
ارزش بودجه دولت
معمولی - - -
۱۵:۰۰
ارزش بودجه دولت
معمولی - - INR -15014B
۱۶:۰۰
تغییرات سالیانه خروجی زیرساخت
معمولی - - ۵.۲%
۱۶:۰۰
رشد وام بانکی (تغییرات سالانه)
معمولی - - ۱۹.۶%
۱۶:۰۰
تغییرات سالیانه رشد سپرده
معمولی - - ۱۳.۶%
۱۶:۰۰
ذخایر ارزی خارجی
معمولی - - $۶۴۸.۷B
۱۶:۳۰
(نرخ رشد تولید ناخالص داخلی (تغییرات سالیانه
خیلی مهم - ۶.۷% ۸.۴%
۱۶:۳۰
موازنه تجاری
مهم - - ZAR7.27B
۱۷:۰۰
تولید ناخالص داخلی (ماهانه) Prel
مهم - - -
۱۷:۰۰
(تولید ناخالص داخلی (تغییرات ماهیانه
مهم - ۰% ۰.۲%
۱۷:۰۰
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی (تغییرات فصلی)
خیلی مهم - - ۰.۲%
۱۷:۰۰
تغییرات فصلی قیمت تولید ناخالص داخلی
معمولی - - ۱.۴%
۱۷:۰۰
نرخ رشد سالانه تولید ناخالص داخلی
خیلی مهم - ۲.۲% ۱%
۱۷:۰۰
تغییرات ماهیانه درآمد شخصی
خیلی مهم - ۰.۳% ۰.۵%
۱۷:۰۰
تغییرات ماهیانه مخارج شخصی
خیلی مهم - ۰.۳% ۰.۸%
۱۷:۰۰
PCE تغییرات سالیانه شاخص قیمت
مهم - ۲.۷% ۲.۷%
۱۷:۰۰
PCE تغییرات ماهیانه شاخص قیمت
مهم - ۰.۳% ۰.۳%
۱۷:۰۰
PCE تغییرات سالیانه شاخص بهای خالص
معمولی - ۲.۸% ۲.۸%
۱۷:۰۰
PCE تغییرات ماهیانه شاخص بهای خالص
خیلی مهم - ۰.۳% ۰.۳%
۱۸:۰۰
جمع فروش خودروهای جدید
معمولی - - ۳۸.۱۷۲K
۱۸:۱۵
پی ام آی شیکاگو
مهم - ۴۱ ۳۷.۹
۱۹:۳۰
موازنه بودجه
معمولی - - C$8.3B
۲۰:۰۰
(تغییرات سالیانه) M2 عرضه پول
معمولی - - ۱۷.۴%
۲۰:۳۰
سود شرکت سهامی
معمولی - - RUB4.6T
۲۰:۳۰
ثبت خودرو جدید (تغییرات سالیانه)
معمولی - - ۷.۵%
۲۱:۳۰
تعداد ایستگاه نفتی بیکر هیوز
معمولی - - ۴۹۷
۲۱:۳۰
تعداد کل دکل های بیکر هیوز
معمولی - - ۶۰۰
۲۲:۳۰
موازنه تجاری
مهم - - $۹.۰۴B
۱۲ خرداد
شنبه ۲۰۲۴/۰۶/۰۱
تاثیرواقعیپیش‌بینیقبلی
۰۴:۳۰
موازنه تجاری
معمولی - - $۱.۵۳B
۰۴:۳۰
(واردات (تغییرات سالیانه
معمولی - - ۵.۴%
۰۴:۳۰
(تغییرات سالیانه) صادرات
مهم - - ۱۳.۸%
۱۳ خرداد
یکشنبه ۲۰۲۴/۰۶/۰۲
تاثیرواقعیپیش‌بینیقبلی
۰۴:۳۰
روز جمهوری
معمولی - - -
۱۴ خرداد
دوشنبه ۲۰۲۴/۰۶/۰۳
تاثیرواقعیپیش‌بینیقبلی
۰۳:۳۰
فینال PMI تولید بانک جودو
مهم - - ۴۹.۶
۰۴:۲۰
تغییرات سالیانه مخارج سرمایه ای
معمولی - - ۱۶.۴%
۰۴:۳۰
تولد پادشاه
معمولی - - -
۰۵:۰۰
S&P Global شاخص خرید مدیران (پی ام آی)
مهم - - ۴۹.۴
۰۵:۰۰
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) تولید نهایی بانک جیبون
مهم - - ۴۹.۶
۰۶:۰۰
آگهی های شغلی ANZ-Indeed (ماهانه)
معمولی - - ۲.۸%
۰۶:۱۵
Caixin شاخص خرید مدیران (پی ام آی) تولید
خیلی مهم - - ۵۱.۴
۰۹:۳۰
HSBC ساخت PMI نهایی
معمولی - ۵۸.۴ ۵۸.۸
۱۰:۳۰
S&P Global شاخص خرید مدیران (پی ام آی)
مهم - - ۵۴.۳
۱۱:۱۵
موازنه بودجه
معمولی - - €-۵۲.۸B
۱۱:۳۰
(ورود توریست (تغییرات سالیانه
معمولی - - ۲۱%
۱۱:۴۵
HCOB شاخص خرید مدیران (پی ام آی) -تولید
مهم - - ۵۲.۲
۱۲:۱۵
HCOB شاخص خرید مدیران (پی ام آی) -تولید
مهم - - ۴۷.۳
۱۲:۲۰
نهایی HCOB شاخص خرید مدیران (پی ام آی) -تولید
مهم - ۴۶.۷ ۴۵.۳
۱۲:۲۵
نهایی HCOB شاخص خرید مدیران (پی ام آی) -تولید
مهم - ۴۵.۴ ۴۲.۵
۱۲:۳۰
نهایی HCOB شاخص خرید مدیران (پی ام آی) -تولید
مهم - ۴۷.۴ ۴۵.۷
۱۳:۰۰
نهایی S&P Global شاخص خرید مدیران (پی ام آی)
مهم - ۵۱.۳ ۴۹.۱
۱۵:۳۰
فروش خودرو جدید (سالانه)
معمولی - - ۲۳.۱%
۱۶:۰۰
بازخوانی بازار تمرکزبانک مرکزی برزیل
مهم - - -
۱۷:۳۰
BTF مزایده شش ماهه
معمولی - - ۳.۶۵۷%
۱۷:۳۰
BTF مزایده سه ماهه
معمولی - - ۳.۶۹۷%
۱۷:۳۰
BTF مزایده دوازده ماهه
معمولی - - ۳.۵۰۳%
۱۷:۳۰
S&P Global شاخص خرید مدیران (پی ام آی)
معمولی - - ۵۵.۹
۱۸:۰۰
S&P Global شاخص خرید مدیران (پی ام آی)
مهم - - ۴۹.۴
۱۸:۱۵
نهایی S&P Global شاخص خرید مدیران (پی ام آی)
مهم - ۵۰.۹ ۵۰
۱۸:۳۰
تغییرات ماهیانه هزینه ساخت و ساز
معمولی - - -۰.۲%
۱۸:۳۰
ISM سفارشات جدید تولید
معمولی - - ۴۹.۱
۱۸:۳۰
ISM قیمتهای تولید
معمولی - - ۶۰.۹
۱۸:۳۰
ISM شاخص خرید مدیران (پی ام آی) بخش تولیدی
خیلی مهم - - ۴۹.۲
۱۸:۳۰
ISM استخدام بخش تولیدی
مهم - - ۴۸.۶
۲۰:۰۰
شش ماهه Bill مزایده
معمولی - - ۵.۱۷۰%
۲۰:۰۰
سه ماهه Bill مزایده
معمولی - - ۵.۲۵۵%

تقویم اقتصادی

تقویم اقتصادی یا کلندر فارکس، رویدادهای خبری مهم روزانه که قرار است منتشر شود را با ساعت و مشخصات کامل ارائه می‌دهد تا تریدرها بدانند در روز پیش رو، چه اخبار اقتصادی قرار است منتشر شود و درجه اهمیت آن چقدر است. عموماً در کنار رویدادهای تقویم، میزان تاثیرگذاری احتمالی آن در بازار و همچنین نوع آن نیز توسط تحلیلگران منتشر می‌شود تا آگاهی معامله‌گران از آن بالا برود.

تقویم اقتصادی فارکس چیست؟

یک تقویم اقتصادی به زمان‌بندی تاریخ‌های انتشار اخبار مهم یا رویدادهایی اشاره دارد که ممکن است بر حرکت نرخ ارز و کل بازار مالی تاثیر بگذارد. این رویدادها اغلب تاثیر قابل توجهی بر بازارهای مالی و نوسانات ارز دارند. تقویم اقتصادی به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا بدانند چه زمانی قرار است چه اخباری اتفاق بیفتد، زیرا بازار فارکس بیشترین تاثیر را از اعلام سیاست‌های پولی و مالی می‌پذیرد. معامله‌گران از تقویم اقتصادی برای برنامه‌ریزی معاملات و آگاهی از خطرات رویدادی که ممکن است بر هر یک از تریدهای آن‌ها اثر بگذارد، استفاده می‌کنند.

مزایای تقویم اقتصادی

مهم‌ترین مزایای استفاده از تقویم اقتصادی به شرح زیر است:

  • اطلاع دقیق از ساعت و روز انتشار خبر؛
  • اطلاع از نوع خبر و منتشر کننده آن؛
  • اطلاع از احتمال تاثیرگذاری خبر بر روی بازار؛
  • اطلاع از اینکه اخبار روی چه جفت ارزهایی تاثیر می‌گذارد؛
  • اطلاع از شرایط جدید بازار بعد از انتشار خبر.

چک کردن روزانه تقویم اقتصادی برای هر تریدری واجب است.

چگونه از تقویم اقتصادی استفاده کنیم؟

تقویم اقتصادی برای آگاهی از رویدادها و اخباری است که قرار است منتشر شود. از آنجا که بازار فارکس بازاری است که توسط آمار و ارقام تغییرات اصلی خود را انجام می‌دهد، بنابراین زمانی که شما می‌خواهید ترید کنید هر روز باید ساعت دقیق همه اخبار را بدانید. اخبار ممکن است به طور کلی روند یک حرکت قیمت را تغییر دهد، نوسانات را کم یا زیاد کند و حتی باعث شود در یک لحظه استاپ معاملات بسیاری از تریدرها زده شود. بنابراین چک کردن زمان خبر، درجه اهمیت آن و تاثیری که ممکن است روی بازار بگذارد یکی از حیاتی‌ترین کارهایی است که هر معامله‌گر باید انجام دهد. در نظر داشته باشید بهتر است حداقل ۱۵ دقیقه قبل و بعد از انتشار یک خبر، هیچ‌گونه معامله‌ای باز نکنید.

امتیازدهی به بروکر از نظر کاربران